PRIMARIA COMUNEI COLTI

Judetul Buzau

ANGAJARI > ANUNT CONCURS OCUPARE POST FUNCTIE PUBLICA

» Inapoi

ANUNT CONCURS OCUPARE POST FUNCTIE PUBLICA

 

PRIMARIA COMUNEI COLTI

JUDETUL BUZAU

Telefon/Fax 0238522501

E-mail primariacolti@yahoo.com

Nr.1636 din 8 decembrie 2015

 

 

      APARUT ÎN MONITORUL OFICIAL PARTEA a – III – a, din 17 decembrie 2015

 

 

ANUNT CONCURS –FUNCTIONAR PUBLIC

                                                                                                               

 

 

 

Primaria comunei Colti, judetul Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru functie publica: referent clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colti.

Conditii generale: candidatii la concurs trebuie sa îndeplineasca conditiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (R2), cu modificarile și completarile ulterioare.

Conditii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

BIBLIOGRAFIE:

1.      Constitutia Romaniei

2.      Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.      Legea nr. 188/1999privind Statutul functionarilor publici republicata (R2), cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

5.      Legea 227/2015 privind codul fiscal;

6.      O.G. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

7.      Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

8.     Decret nr. 209/1976 – Regulamentul operatiunilor de casa în institutii publice.

 

Data, ora si locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisa:- data de 21.01.2016, ora 10,30, la sediul Primariei Colti, judetul Buzau.

Proba de interviu: data de 26.01.2016, ora 10,30, la sediul Primariei Colti, judetul Buzau.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in  termen  de  20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, care vor conține :

 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;

    d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care să ateste ca nu a desfăsurat activitati de politie politica.

    (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

    (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

    (5) Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Date contact: tel 0238522501, email: primariacolti@yahoo.com

 

 

                                                            PRIMAR,

 

                                                 Radulescu Pavel Petrisor